Social og Faglig forening for IT-Produktudvikling

SOFA afholder begivenheder, både faglige og sociale for IT studerende på IT-produktudvikling. Foreningen blev officielt oprettet i 2009, hvor de grundprincipper som SOFA i dag stadig fastholder blev besluttet.
Foreningen består af en række frivillige studerende, som gerne vil hjælpe med at afholde fede arrangementer for deres medstuderende. (Alumner erselvfølgelig også velkomne til alle arrangementer) På vores Facebook side kan du tilgå alle planlagte arrangementer, samt se billeder og opslag relevante for dig som studerende.
Hvis du er studerende på IT-produktudvikling og selv har lyst til at være med til at skabe SOFA’s fremtidige arrangementer, kan du stille op til den årlige generalforsamling i Maj måned.
Har du spørgsmål til foreningen, samarbejdsforslag eller andet kan du sende en mail på kontakt@sofa-it.dk eller skrive en besked til os på Facebook.
Potentielle samarbejdspartnere  kan også skrive på mail spons@sofa-it.dk.

Bestyrelsen

Lasse Rasmussen

Bar koordinator

Thomas Jensen

Sponsor ansvarlig & GrillMaster

Magnus Frisk

Bar & Merch

Mads Kristian Steen Vejrup

Næstformand & Lyd/Lys

Lea Vibe Pedersen

Bar koordinator

Dennis L. Mathiasen

Web & Lyd/Lys (Direktøren)

Peter Clausen

Sponsor ansvarlig

Sådan kommer du i kontakt med os:

Skriv en mail til kontakt@sofa-it.dk.

Besøg os på facebook.com/sofait

Se nærmere på vores aktiviter på instagram.com/sofa.it

Vi holder til på Katrininbjergvej 5365, 8200 Aarhus N.

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SOCIAL & FAGLIG FORENING, SOFAUNIVERSITY OF AARHUS, af 26. august 2009, revideret 28. januar 2013.

Stk. 1

Foreningen Social & Faglig forening (SOFA), er en i alle henseender uafhængig, non-profit forening, hvis aktiviteter finansieres af sponsorater og donationer. Hjemstedskommune er Aarhus Kommune.

Stk. 2

Ud over bestyrelsen består SOFA af en gruppe aktive medlemmer, som deltager i planlægning og afholdelse af foreningens arrangementer.

Stk. 1

Aktivt at forestå fagligt relevante arrangementer for medlemmerne.

 

Stk. 2

Aktivt at forestå sociale arrangementer for medlemmerne, som kan føre til et netværk imellem ældre og nye studerende.

 

Stk. 3

Aktivt at skabe opmærksomhed omkring studiet i informationsteknologi både på og uden for Aarhus Universitet.

 

Stk. 4

Aktivt at skabe en dialog erhvervslivet og de studerende imellem. Denne dialog skal være udgangspunktet for et miljø, hvori der skabes grobund for kreativitet og innovation.

 

Stk. 5

Aktivt at skabe et netværk mellem nuværende og tidligere studerende.

Stk. 1

For at opnå aktivt medlemskab skal man være indskrevet og studieaktiv på bacheloren i informationsteknologi eller på en overbyggende kandidat ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet eller ved en af universitetets samarbejdspartnere.

 

Stk. 2.

Som medlem har man stemmeret til foreningens generalforsamlinger.

Stk. 1

Det er gratis at være medlem af SOFA.

Stk. 1

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en webansvarlig og tre til fem ordinære bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmerne skal deltage aktivt i foreningsarbejde SOFA.

 

Stk. 4

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3/5 af dens medlemmer er til stede. Formanden eller næstformanden skal dog være til stede.

 

Stk. 5

Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsesformanden og kassereren.

 

Stk. 6

Bestyrelsen har til opgave at fastlægge SOFAs overordnede politik og profil, herunder at godkende publikationer i SOFAs regi, programerklæringer og lignende.

Stk. 1

Formand og kasserer vælges jf. § 7 stk. 5. Den resterende bestyrelse konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen ved et bestyrelsesmøde.

 

Stk. 2

Ved formandens afgang inden udløb af valgperioden overdrages formandens ansvar til næstformanden, indtil ny formand vælges efter førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 3

Ved økonomiske dispositioner kræves der underskrift af kasserer og formand, undtaget er foreningens kreditkort der udelukkende underskrives af kasserer, dog skal brug af kort godkendes af formanden og kasserer i fællesskab.

 

Stk. 4

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig i henhold til §5 stk. 4. En gyldig fuldmagt formidlet af et andet bestyrelsesmedlem er at betragte som gyldig tilstedeværelse.

 

Stk. 6

Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

 

Stk. 7

Tilsvarende enhver aktivitet i SOFA udpeger bestyrelsen et aktivt medlem, der har ansvaret overfor bestyrelsen.

Stk. 1

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i forårssemestret, indkaldes med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. E-mails sendt til medlemmernes opgivne e-mail adresser kvalificerer som skriftlige meddelelser.

 

Stk. 3

Dagsordenen bekendtgøres senest to dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde jf. § 7 stk. 2.  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages i dagsordenen.

 

Stk. 4

Stemmeret har alle aktive medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved foreningens formand eller dennes stedfortræder.
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  • Budget for det kommende år.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesformand og kasserer.
  • Valg af resterende bestyrelse, 5-7 personer
  • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

 

Stk. 6

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Stk. 7

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg, på begæring fra et stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Der føres referat.

 

Stk. 8

Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst ti af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeandele, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. For beslutningsdygtighed ved vedtægtsændringer jf. §7 stk. 8.

 

Stk. 2

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

Stk. 3

Ved udsendelse af dagsorden og behandling af indkomne forslag gælder bestemmelserne i § 7 stk. 3.

Stk. 1

Foreningens regnskabsår begynder 1. januar og slutter 31. december.

 

Stk. 2

Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 1

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant jf. § 7 stk. 5.

 

Stk. 2

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 1

Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Denne afholdes som ved vedtægtsændringer jf. § 7, stk. 8.

 

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, gå til indkøb af studierelevant teknisk udstyr til de studerende på informationsteknologi ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

 

Stk. 3

Foreningens bestyrelse hæfter ikke for eventuel gæld.

Stk. 1

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

Stk. 2

Når et medlem er i kontingentrestance udover to mdr. kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen personer, der er i kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 1

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelsen herom senest tre døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jf. § 7 stk. 8.

 

Stk. 3

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en beslutning på en generalforsamling, kan kun optages som medlem ved en ny beslutning på en generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion, jf. 7 stk. 8.

Stk. 1

Arrangementer lavet af eller i samarbejde med SOFA skal relatere sig det faglige og/eller sociale netværk, der knytter sig til informationsteknologi på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, jf. § 2 Foreningens formål.

 

Stk. 2

Det er ikke muligt at ekskludere medlemmer fra foreningens arrangementer, dog må der tages hensyn til pladsbegrænsninger.

 

Stk. 3

Deltagelse i arrangementer kræver som udgangspunkt medlemskab, men der kan forekomme arrangementer, som ikke kræver medlemskab.